Assurantiekantoor van den Broek BV

Dienstverleningsdocument

(Printversie)

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiŽle dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor van den Broek BV. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

A. Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens: Assurantiekantoor van den Broek BV
Coriovallumstraat 7
6411 CA Heerlen

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiŽle diensten.

Bereikbaarheid:
U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon: 045 - 5741111
Fax: 045 - 5713448
E-mail: info@ass-vd-broek.nl Internet: www.ass-vd-broek.nl

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54654215 of bij een schademelding 06-21237037.

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 09:00 tot 17:00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

 

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden: per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren.

Internet:
Wij beschikken over een eigen internetsite.
Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.ass-vd-broek.nl

Lidmaatschappen en registraties:
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • AFM
 • Adfiz
 • Kifid
 • KvK
 • SEH

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12013683. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt FinanciŽle Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).

Adfiz
Ons kantoor is lid van de Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiŽle en assurantie-adviseurs. De bij de Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders.

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.009390.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 14013079.

Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs (SEH)
De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Verder dient de hypotheekadviseur jaarlijks een programma voor permanente educatie te doorlopen. Meer informatie op www.erkendhypotheekadviseur.nl

B. Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiŽle producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiŽle risico's waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiŽle producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden. Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiŽle producten en vragen een offerte op.

Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

 

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel ťťn of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiŽle schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten.

 

 

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten.

Banksparen
Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u

Beleggen
U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren begeleiden wij u graag in het contact met de financiŽle instelling. Desgewenst geven wij de orders voor u door aan deze instelling. Als ons kantoor namens u orders doorgeeft aan de instelling vragen wij u vooraf om schriftelijke toestemming.

 

 

C. Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiŽle producten.

Voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, fiscale bankspaarproducten en hypotheken behoren wij tot de groep van ongebonden bemiddelaars. Dit betekent dat wij in vrijheid (m.a.w zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken en verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken.

Geen enkele financiŽle instelling zoals een bank of verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in ons kantoor.

 

 

Als ongebonden en onpartijdige bemiddelaar baseren wij ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiŽle producten.

D. Hoe zit het met onze beloning?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, automatisering, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan.

Schadeverzekeringen,risicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen,betaalrekeningen,

 

spaarrekeningen en electronisch geld

Vergoeding via de aanbieder
De kosten van onze dienstverlening op het gebied van de bovengenoemde producten kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Bij betaalrekeningen en electronisch geld is dat de vergoeding die u aan de bank betaalt.

Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vergoeding per uur of vast tarief
U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening.

De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiŽle product dat u via onze bemiddeling bij een financiŽle instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie of de vergoeding die u aan de bank betaalt rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.

 

Consumptief krediet

Vergoeding via de aanbieder Wij mogen van de wet voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening.

Als u de rente hebt betaald, dan hebt ook betaald voor onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan.

Levensverzekeringen, hypotheken, fiscaal bankspaarrekeningen, en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen)

De vergoeding die wij van banken of verzekeraars ontvangen voor onze dienstverlening met betrekking tot bovengenoemde producten voldoet aan de volgende eisen:

 • De vergoeding komt de kwaliteit van onze dienstverlening aan u ten goede;
 • De vergoeding doet geen afbreuk aan onze verplichting om ons in te zetten voor uw belangen op financieel gebied; en
 • De vergoeding die wij ontvangen is transparant.

In de basis zijn er twee manieren waarop wij beloond kunnen worden. Als derde mogelijkheid kunnen wij een combinatie van de andere twee overeenkomen. Onderstaand lichten wij de basisvormen graag toe.

 

 

 

 

1. Vergoeding op basis van provisie

Wij ontvangen van (de) financiŽle instelling(en) waar uw financieel product is afgesloten een provisie die onderdeel vormt van de prijs van het product. Bij levensverzekeringen is dat de premie, bij hypotheken zijn dat de (maand)lasten. Als u de premie of de (maand)lasten hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

De hoogte van de vergoeding die wij van de financiŽle instelling uiteindelijk ontvangen is een vast percentage van het verzekerd bedrag, het uitstaande kapitaal of het geleende hypotheekbedrag en verschilt over het algemeen per product en per financiŽle instelling. Ook de looptijd van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaald of ineens bij het afsluiten (koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiŽle instelling ontvangen.

De daadwerkelijke hoogte van de provisie is afhankelijk van het financiŽle product dat u afsluit en van de aanbieder. Wij informeren u, uiterlijk vůůr het afsluiten van het financiŽle product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van de provisie.

Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks aan ons Een bedrag moet betalen, dan informeren wij u hierover vooraf.

2. Vergoeding op basis van declaratie

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief of op basis van een vast tarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiŽle product dat u via onze bemiddeling bij een financiŽle instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Onze standaard-uurtarieven per productcategorie, alsmede de gemiddelde indicatie van het door ons kantoor benodigde aantal uren treft u verderop in dit document aan. Tevens staan daar ook een aantal indicaties van vaste tarieven.

Het spreekt voor zichzelf dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden offerte voor onze dienstverlening aanbieden.

 

 

3. Vergoeding op basis van declaratie ťn provisie

U kunt er ook voor kiezen om ons te betalen via een combinatie van provisie en declaratie. Soms is dit zelfs noodzakelijk omdat de aanbieder van de producten ons bepaalde verplichte beloningsvormen oplegt.

Wij doen ons uiterste best om u zowel voor als tijdens het adviesproces zo vroeg mogelijk te informeren over onze exacte beloning. Uiterlijk voor het afsluiten van een financieel product informeren wij u schriftelijk over het exacte nominale bedrag van de provisie.

Indicaties voor onze mogelijke beloning

Onderstaand geven wij u een indicatie van onze beloning per productsoort. De uiteindelijke beloning is mede afhankelijk van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor benodigde expertise en tijd. Mocht de beloning zich buiten de hier aangegeven brandbreedtes gaan begeven zullen wij u hier zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

1. Vergoeding op basis van provisie

In onze samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders zijn standaard bepaalde provisieregelingen opgenomen. Daarin staat wanneer en onder welke voorwaarden wij een vergoeding van deze aanbieder ontvangen.
Alvorens wij een indicatie geven van deze provisies lichten wij graag nog een paar spelregels toe waaraan wij ons dienen te houden.

Afsluitprovisie versus doorlopende provisie
Veel producten kennen zowel een eenmalige afsluitprovisie als een doorlopende provisie. Vaak zijn deze twee aan elkaar verbonden waardoor verlaging van het ene percentage leidt tot verhoging van het andere.

Uitkering afsluitprovisie meestal niet ineens
In de meest gevallen ontvangen wij bij het afsluiten van het financiŽle product maximaal 70% van de genoemde afsluitprovisie ineens. De resterende afsluitprovisie wordt periodiek uitgekeerd gedurende de looptijd van de overeenkomst of gedurende de eerste 10 jaar.

 

Terugbetaling afsluitprovisie
Indien een product gedurende de eerste vijf jaar of tien jaar (afhankelijk van het soort product) beŽindigd wordt dienen wij een evenredig deel van de ontvangen afsluitprovisie terug te betalen aan de aanbieder. Deze regeling geldt niet in geval van overlijden.

Provisie moet passend zijn
Wij zijn van mening dat wij op een passend niveau beloond dienen te worden. Bij vergoeding op basis van provisie kan die provisie te hoog of te laag zijn in relatie tot de te verrichten werkzaamheden. Waar nodig zullen wij aanpassingen doen om de beloning passend te maken. Uiteraard stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte. Een indicatie van gehanteerde minima en maxima vindt u bij de vaste tarieven.

 

Levensverzekeringen met vermogensopbouw

 • bij verzekeringen met een periodieke premiebetaling bedraagt de eenmalige afsluitprovisie veelal tussen de 2% en 3,5% van het kapitaal of de premie gedurende de gehele looptijd. De doorlopende provisie bedraagt 2% tot 6% van de premie.
 • verzekeringen tegen koopsom kennen alleen een eenmalige afsluitprovisie van doorgaans 7% van de koopsom. Bij een duur van minder dan 10 jaar wordt dit percentage evenredig verminderd.

Uitkerende lijfrentes
bij deze verzekeringsvorm ontvangen wij tussen de 0% en 1,5% van de koopsom als afsluitprovisie.

 

Fiscaal banksparen
De doorlopende provisie bedraagt tussen de 0% en 0,3% van het saldo van de rekening.

Hypotheken
Onderstaand de percentages zoals die door de aanbieders gehanteerd worden. Voor hypotheken hanteren wij eigen minima en maxima die u terug kunt vinden bij de vaste tarieven.

 • aflossingsvrije hypotheken 0,5% tot 1% van het hypotheekbedrag.
 • annuitaire hypotheken 0,5% tot 1% van het hypotheekbedrag.
 • spaarhypotheken 1% tot 2,25 % van het hypotheekbedrag.
 • levenhypotheken 0,5% tot 1% van het hypotheekbedrag.
 • hypotheek met spaarrekening eigen woning 1% tot 2% van het hypotheekbedrag.
 • hypotheek met beleggingsrecht eigen woning 1% tot 2,5% van het hypotheekbedrag.

 

2. Vergoeding op basis van vaste tarieven

In veel gevallen bieden wij onze dienstverlening ook aan op basis van een vast overeengekomen tarief voor een bepaald pakket aan werkzaamheden. De mogelijke werkzaamheden, en daarmee ook de mogelijke tarieven, zijn zeer divers. Zo gauw duidelijk is wat er concreet van ons verlangd wordt zullen wij u specifiek informeren over de tarieven die in een concrete gevallen voor u gelden.

Wanneer u gedurende het afgesproken traject besluit om geen gebruik meer te maken van onze diensten zullen wij in de meeste gevallen het afgesproken tarief toch gedeeltelijk of zelfs geheel bij u in rekening brengen.

Voor een aantal veel voorkomende trajecten geven wij u onderstaand een indicatie van onze tarieven. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de hier genoemde tarieven.

 

 

Hypotheken nieuw (incl.oversluiten)
Voor het volledige traject rondom een nieuwe of over te sluiten hypotheek bedraagt ons tarief tussen de Ä 1.500,- en Ä 3.750,-.

Hypotheken verhoging (excl.oversluiten)
Voor het behandelen van uw hypotheekverhoging bedraagt ons tarief minimaal Ä 500,- en maximaal Ä 1.250,-.

Direct ingaande lijfrentes / doorstorten expiraties
Afhankelijk van de herkomst van de te storten bedragen (polis bij ons kantoor of elders) bedraagt ons tarief tussen de Ä 250,- en Ä 3.000,-.

 

 

 

 

 

 

3. Declaratie op basis van uurtarief

Wanneer wij overeenkomen om de beloning te laten plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren hanteren wij hiervoor de navolgende uurtarieven:

Administratief werk
Tarief tussen de Ä 50,- en Ä 75,- per uur.

Financieel adviseur / hypotheekadviseur
Tarief tussen de Ä 95,- en Ä 125,- per uur.

Senior financieel adviseur
Tarief tussen de Ä 125,- en Ä 175,- per uur.

Het daadwerkelijk te hanteren tarief is o.a. afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en de eventueel eerder afgenomen diensten bij ons kantoor. Voor aanvang van de werkzaamheden maken wij uiteraard exacte afspraken met u over de te verrichten werkzaamheden en het uurtarief per medewerker.

Voor een indicatie van een totale declaratie verwijzen wij u naar voorgaande paragraaf inzake vaste tarieven.

 

E. Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiŽle diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiŽle portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiŽle producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiŽle dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiŽle diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiŽle dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriŽnteren op bestaande of nieuwe financiŽle producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

 

 

 

Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiŽle diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

F. Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiŽle diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

 

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid).

U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening
Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

G. Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiŽle diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Ass knt vdB versie 1.2 - april 2012